Betingelser

Standardbetingelser Jelber

1.1. Disse standardbetingelser, sammen med “Projektaftale” regulerer de services som Specialisten leverer til Jelber ApS, Fortunvej 43B, 2920 Charlottenlund, CVR-nr. 41314540 (“Jelber”) og dens kunder (Kunden).

2. TJENESTER OG YDELSER

2.1. Jelber leverer et netværk af uafhængige Specialister der leverer Specialistydelser indenfor markedsføring og udvikling af digitale løsninger til virksomheder. De specifikke ydelser der leveres til kunden er specificeret i “Projektaftalen”

3. SPECIALISTENS OG VIRKSOMHEDENS FORPLIGTIGELSER
3.1 Specialisten er en uafhængig entreprenør, der er fuldt ud ansvarlig for levering af deres ydelse. Specialisten skal beskytte sig selv mod risiko med en forsikringspolice for professionelt ansvar. Specialisten er ansvarlig for at registrere sin virksomhed, opnå de nødvendige tilladelser eller licenser og betale gebyrer til skattemyndighederne, selvom hans erhverv klassificeres som en medarbejder lignende selvstændig erhvervsdrivende. Specialisten forstår, at Specialisten ikke har et ansættelsesforhold med Jelber eller med Jelbers kunde/virksomhed, Virksomheden.

3.2 Jelber kan, såfremt Specialisten væsentlig misligholder sine forpligtelser over for Jelber, øjeblikkeligt opsige kontraktforholdet og ophøre med at yde Tjenester til Specialisten og herunder nægte Specialisten adgang til projekter og tjenester.

3.3 Der vil for hver enkelt Projekt være en “Projektaftale” med de konkrete betingelser. I løbet af et projekt skal Specialisten:
Udføre Specialisttjenesterne med behørig omhu, dygtighed og ved at bruge det fulde omfang af hans/hendes evner med det formål at fuldt ud tilfredsstille kunden.

3.4 Hvis Specialisten ikke er i stand til, at levere sine Specialistydelser på grund af sygdom eller personskade, skal Specialisten straks underrette Virksomheden og Jelber om dette. I det omfang der ikke udføres Specialistydelse, betales der ikke noget gebyr. Hvis en Specialist dropper ud af et projekt, vil Jelber få mulighed for at finde en ny Specialist.

3.5 Specialisten må gerne levere tjenester til andre virksomheder og partnere, men disse må ikke være i direkte konkurrence til den klient, Specialisten arbejder for.

3.6 Virksomheden er ansvarlig for, at Specialisten opnår adgang til at kunne udføre Projektet korrekt, herunder, i det omfang det måtte være nødvendigt, adgang til Virksomhedens lokaler, IT-systemer, billed banker, design manualer mv. Såfremt Projektet nødvendiggør, at Specialisten fysisk befinder sig i Virksomhedens lokaler, er Virksomheden ansvarlig for et forsvarligt arbejdsmiljø for Specialisten i henhold til gældende arbejdsmiljøregler for sådanne erhverv.

4. FORTROLIGHED

4.1 Specialisten anerkender, at der er adgang til "fortrolig information" i løbet af Projekterne. I denne Aftale forstås ved "fortrolige oplysninger" enhver information, der gives til Specialisten af Jelber eller Virksomheden (hvad enten mundtligt, elektronisk, skriftligt eller i nogen anden form). Fortrolige oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til, information om Projektet (såsom Projektindhold, målsætninger, tilgang), Projekt briefing, opgaver, som Specialisten skal udføre, indholdet af Specialist-Virksomhed-forholdet, strategierne fra Virksomheden eller Virksomheds klienter, metoder, processer, analyse og al information om rekruttering, betaling og integration af eksterne medarbejdere.

4.2 Specialisten må under ingen omstændigheder videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, hverken under eller efter Projektets afslutning. Derudover skal Specialisten til enhver tid, i løbet af Projektet, på anmodning fra Virksomheden eller Jelber returnere alt materiale med fortrolige oplysninger, som Specialisten er i besiddelse af, til Virksomheden.

4.3 Ingen af parterne må under eller efter opsigelsen af denne Aftale anvende oplysninger, der er fortrolige eller på anden måde identificeret som fortrolige af den anden part, uden den forudgående skriftlige tilladelse fra den anden part, til andet formål end at overholde kontraktens forpligtelser

5. BETALING

5.1 Ved kontraktindgåelse er timesats/fee fastlagt og aftalt med alle parter, herunder Specialisten, Jelber og Virksomheden.

5.2 Alle priser afregnes eksklusiv moms.

5.3 Jelber afregner betaling for sine Tjenester: dette gebyr omfatter Specialistens vederlag og eventuelle udgifter til Specialisten (i tilfælde af en daglig sats ekskl. Rejseomkostninger, der er specificeret i den relevante Projektaftale). Afregningen bestemmes ved at beregne antallet af timer/dage, der leveres Specialistydelse, samt de aftalte daglige/timemæssige satser + tillæg af Jelbers service fee. Når Jelber har modtaget vederlaget fra Virksomheden, afregner Jelber, Specialisten(hvis relevant og så vidt aftalt inklusive rejseudgifter)

5.4 Timeregistrering. Hvis der afregnes efter forbrugt tid, skal Specialisten dagligt notere tidsforbruget på en måde, der specificeres af Virksomheden eller Jelber, og sende den registrerede tid til både Virksomheden og Jelber.

5.5 Såfremt Specialisten afholder ferie i et projektforløb, skal Specialisten meddele dette til Jelber og virksomheden. Dette skal gøres med rettidig omhu og senest 30 dage inden ferien afholdes.

5.6 Jelber betaler kun Specialisten, når det tilsvarende fakturerede beløb er betalt af Virksomheden, hvor betaling af vederlag/aftalte gebyrer indgår. Såfremt betalingen fra Virksomheden er korrekt i henhold til Aftalen betaler Jelber, Specialisten, senest 5 hverdage efter beløbet er modtaget fra Virksomheden.

6. LOYALITET

6.1 Når der har været en dialog mellem Jelber og Virksomheden og en Specialist er blevet udvalgt og/eller præsenteret til et specifikt Projekt for Virksomheden og/eller har løst en projekt, kan Specialisten og Virksomheden ikke, inden for en periode på 18 måneder efter sidste dialog, acceptere et tilbud om et projekt, fastansættelse, honorarer eller lign. direkte mellem hinanden uden at Jelber modtager en fee. “Dialog” betyder enhver kontakt initieret mellem Virksomheden og Specialisten vedrørende Specialistens udførelse af et eller flere Projekter for Virksomheden.

6.2 Hvis Specialisten og Virksomheden overtræder denne bestemmelse, uden at informere Jelber inden, er begge parter forpligtet til at betale Jelber en kontraktlig gebyr af det sædvanlige samlede gebyr for det respektive Projekt. Jelber forbeholder sig retten til at kræve yderligere erstatningskrav. Virksomheden og Specialisten er forpligtet til at informere Jelber om alle potentielle samt indgåede aftaler mellem Specialisten og Virksomheden.

6.3 Dette gælder også for andre tjenester eller Specialist-ressourcer, som Virksomheden introduceres for eller informeres om af Specialisten. Dette kan være eksperter eller netværkspartnere, der samarbejder med Specialisten, samt ydelser, som Specialisten bringer ind i samarbejdet med det formål at tjene penge

6.4 Gebyret (plus eventuelt moms) skal betales til Jelber indenfor 28 dage efter starten af det nye Projekt. Hvis der er en fornyet brug af Specialisten i perioden ved omgåelse af Jelber, opkræves ovennævnte gebyrer igen.

6.5 Ønsker Virksomheden at ansætte Specialisten, betales Jelber et fee svarende til Specialistens brutto månedsløn + feriepenge + pension. Dette inden for 28 dage efter begyndelsen af Specialistens faste ansættelse (plus moms, hvis relevant). I tilfælde af en variabel løn føjes mål bonussen for det første år til Specialistens bruttoårsløn i provisions kalkylen.

7. VARIGHED OG AFSLUTNING

7.1 Hvert projekt begynder med startdatoen “Projektaftalen”. Projektet fortsætter indtil den tidligere forekomst af en af følgende begivenheder:

den aftalte slutdato (inklusive enhver ændret slutdato, som kan tilpasses via e-mail med samtykke fra alle involverede parter dvs. den respektive Virksomheden, Specialisten og Jelber.

opsigelse fra Virksomheden skriftligt med angivelse af en grund og med en opsigelsesfrist som angivet i “projektaftalen”. I dette tilfælde skal Virksomheden overtage eventuelle ikke-annullérbare rejse- og/eller afbestillings omkostninger som Specialisten har haft af udlæg.

derudover kan parterne blive enige om at opsige denne Aftale skriftligt i tilfælde af væsentlig pligtbrud fra den anden part med øjeblikkelig virkning. Dette inkluderer al opførsel, der kan have en negativ indflydelse på en parts omdømme, især:

en part overtræder kontrakt betingelserne eller fortsætter i en sådan overtrædelse
en part er retsforfulgt for eller dømt for en kriminel handling
specialisten opfylder ikke mindstekravene for professionel levering af tjenester

8. ANSVAR OG ERSTATNING

8.1 Jelber fraskriver sig et ethvert ansvar for indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relateret til, i forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af Jelber og dets tjenester, selv hvis Jelber er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

8.2 Jelber er under ingen omstændigheder ansvarlig, hvis der foreligger force majeure hos Jelber eller dennes underleverandører, herunder i forbindelse med krig, mobilisering, uforudsigelige svigt, forsinket eller manglende leverancer, ildebrand, strejker, lockout, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, pandamier, edb-virus, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder, som ligger udenfor Jelbers kontrol, og som Jelber, ikke ved Aftalens indgåelse kunne have taget I betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

 

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9. 1 Under samarbejdet får Virksomheden, betinget af betaling, uindskrænket ejendomsret til de ydelser og leverancer som leveres af Specialisten og Jelber.

9.2 Specialisten skal efter bedste evne gøre Virksomheden opmærksom på evt. tredjemands rettigheder, men det er Virksomhedens ansvar at sikre clearing og betaling af tredjemandsrettigheder til Ydelserne. Dette gælder også materiale, der kommer fra Virksomheden selv, eller fra andre af Virksomhedens samarbejdspartnere.

10. GÆLDENDE LOV; VOLDGIFT

10.1 Denne Aftale er underlagt dansk lovgivning.

10.2 I tilfælde af uenighed mellem parterne om gennemførelsen af disse Vilkår og øvrige aftaler i kontrakten, forpligter parterne sig til at holde et forligsmøde med otte dages varsel, hvor parternes rådgivere, hvis nogen, vil deltage; Formålet med mødet er at åbne forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Hvis det ikke er muligt afvikles tvister eller uoverensstemmelser med Københavns voldgift.

10.3 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om fortolkningen og omfanget af denne Aftale skal afgøres ved dansk domstol i overensstemmelse med de almindelige danske lovregler.

Scroll to Top