Betingelser

Standardbetingelser Jelber

1.1. Disse standardvilkår (“Vilkår”), sammen med “Projektplan” for Virksomheden (“Virksomheden”) og “Projektaftale” for Specialisten (“Specialisten”) regulerer anvendelse af produkter, ydelser og tjenester (“Tjenesterne”), der stilles til rådighed af Jelber ApS, Fortunvej 43B, 2920 Charlottenlund, CVR-nr. 41314540 (“Jelber”).

1.2 I henhold til disse Vilkår skal følgende ord og udtryk betyde:
“Projekt” betyder: i) enhver opgave, projekt eller job som Virksomheden udbyder til Specialisten, samt ii) enhver opgave, projekt eller job der etableres mellem Virksomheden og Specialisten, når der har været forudgående Dialog.
“Dialog” betyder enhver kontakt mellem Jelber, Virksomheden og Specialisten vedrørende Specialistens udførelse af et eller flere Projekter for Virksomheden.
“Specialisten” betyder den bruger, som opretter en Specialist-profil med henblik på at antage et Projekt ved brug af Tjenesterne.
“Specialistydelsen” er den service/arbejde/projekt/rådgivning der leveres fra Specialisten til Virksomheden.
“Virksomheden” betyder den virksomhed som udbyder et Projekt ved brug af Jelber.
“Projektperioden” betyder den aftalte periode, hvori Specialisten udfører et Projekt for Virksomheden.
“Aftalen” betyder den aftale, som etableres mellem Virksomheden og Specialisten ved brug af Tjenesterne, samt øvrige bilag herunder “Projektaftale” for Virksomheden og Specialisten.

LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU BRUGER JELBER

2. TJENESTER OG YDELSER

2.1. Jelber leverer et netværk af uafhængige Specialister der leverer Specialistydelser indenfor markedsføring og udvikling af digitale løsninger til virksomheder.

2.2 Virksomheden og Specialisten accepterer, at Jelber må bruge, men ikke begrænset til, Specialistens og Virksomhedens brand, logo, cases, projekter o. lign., som markedsføring på medier, såvel som på Jelbers digitale platforme og hjemmesider.

3. SPECIALISTENS OG VIRKSOMHEDENS FORPLIGTIGELSER

3.1 Specialisten er en uafhængig entreprenør, der er fuldt ud ansvarlig for levering af deres ydelse. Specialisten skal beskytte sig selv mod risiko med en forsikringspolice for professionelt ansvar. Specialisten er ansvarlig for at registrere sin virksomhed, opnå de nødvendige tilladelser eller licenser og betale gebyrer til skattemyndighederne, selvom hans erhverv klassificeres som en medarbejder lignende selvstændig erhvervsdrivende. Specialisten forstår, at Specialisten ikke har et ansættelsesforhold med Jelber eller med Jelbers kunde/virksomhed, Virksomheden.

3.2 Jelber kan, såfremt Specialisten væsentlig misligholder sine forpligtelser over for Jelber, øjeblikkeligt opsige kontraktforholdet og ophøre med at yde Tjenester til Specialisten og herunder nægte Specialisten adgang til projekter og tjenester eller nogen bestanddel deraf på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

3.3 Der vil for hver enkelt Projekt være en “Projektaftale” med de konkrete betingelser. I løbet af et projekt skal Specialisten:
Udføre Specialisttjenesterne med behørig omhu, dygtighed og ved at bruge det fulde omfang af hans evner med det formål at fuldt ud tilfredsstille klienten.

I tilfælde af dags-baseret konsultation skal Specialisten betragte arbejdstiden pr. dag som et omtrentlig mål og bruge så lang tid som er nødvendigt for at kunne gennemføre Projektet.

I tilfælde af milepæls-baseret eller projektbaseret arbejde skal Specialisten sikre sig, at milepælene overholdes med de aftalte frister og udføres til Virksomheds tilfredshed.

I et tilfælde af et aftalt maksimum tidsforbruget skal Specialisten afslutte Projektet inden for det aftalte maksimale tidsrum. Hvis Specialisten skal arbejde ekstra for at imødekomme leveringen, og Jelber ikke kan fakturere den, får Specialisten ikke betaling for den ekstra tid.

3.4 Hvis Specialisten ikke er i stand til, at levere sine Specialistydelser på grund af sygdom eller personskade, skal Specialisten straks underrette Virksomheden og Jelber om dette. I det omfang der ikke udføres Specialistydelse, betales der ikke noget gebyr. Hvis en Specialist dropper ud af et projekt, vil Jelber få mulighed for at finde en ny Specialist.

3.5 Specialisten må gerne levere tjenester til andre virksomheder og partnere, men disse må ikke være i direkte konkurrence til den klient, Specialisten arbejder for.

3.6 Virksomheden er ansvarlig for, at Specialisten opnår adgang til at kunne udføre Projektet korrekt, herunder, i det omfang det måtte være nødvendigt, adgang til Virksomhedens lokaler, IT-systemer, billed banker, design manualer mv. Såfremt Projektet nødvendiggør, at Specialisten fysisk befinder sig i Virksomhedens lokaler, er Virksomheden ansvarlig for et forsvarligt arbejdsmiljø for Specialisten i henhold til gældende arbejdsmiljøregler for sådanne erhverv.

4. EJERSKAB

4.1 Tjenesterne og alle rettighederne hertil er og skal forblive Jelbers ejendom. Hverken disse Vilkår eller din brug af Tjenesterne overdrager eller bevilger dig nogle rettigheder til Tjenesterne eller deres indhold. Som konsekvens heraf har du blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til jelbers firmanavne, logoer, navne på produkter eller Tjenesterne, samt varemærker uden Jelbers skriftlige godkendelse.

5. AFTALEINDGÅELSE

5.1 Når Virksomheden og Specialisten begge har afgivet mundtlig eller skrifteligt accept på indgåelse af et Projekt, anses dette som værende juridisk bindende. Hvis en af parterne trækker sit samtykke til Projektet tilbage efter alle parters oprindelige accept (inklusive mundtligt) og i overensstemmelse med alle parametre i disse Vilkår og eventuelle vilkår i Projektaftalen (f.eks. Startdato, Specialistens rate eller indhold), forbeholder Jelber sig ret til at kræve erstatning svarende til mistet projektindtægt.

6. FORTROLIGHED

6.1 Specialisten anerkender, at der er adgang til "fortrolig information" i løbet af Projekterne. I denne Aftale forstås ved "fortrolige oplysninger" enhver information, der gives til Specialisten af Jelber eller Virksomheden (hvad enten mundtligt, elektronisk, skriftligt eller i nogen anden form). Fortrolige oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til, information om Projektet (såsom Projektindhold, målsætninger, tilgang), Projekt briefing, opgaver, som Specialisten skal udføre, indholdet af Specialist-Virksomhed-forholdet, strategierne fra Virksomheden eller Virksomheds klienter, metoder, processer, analyse og al information om rekruttering, betaling og integration af eksterne medarbejdere. Desuden inkluderer fortrolige oplysninger identiteten af Virksomheden og dens klienter og enhver anden information om Virksomheden, medmindre disse oplysninger er offentligt tilgængelige. Specielt fortroligt er det faktum, at Virksomheden søger Specialisten, og at Jelber blev bestilt af Virksomheden.
Hvis Specialisterne er i tvivl om, hvilke oplysninger, der ikke regnes som "fortrolige oplysninger", i henhold til betingelserne i denne Aftale, skal han kontakte Virksomheden og få deres bindende udtalelse.
Specialisten må under ingen omstændigheder videregive fortrolige oplysninger til tredjepart, hverken under eller efter Projektets afslutning. Derudover skal Specialisten til enhver tid, i løbet af Projektet, på anmodning fra Virksomheden eller Jelber returnere alt materiale med fortrolige oplysninger, som Specialisten er i besiddelse af, til Virksomheden.

6.2 Ingen af parterne må under eller efter opsigelsen af denne Aftale anvende oplysninger, der er fortrolige eller på anden måde identificeret som fortrolige af den anden part, uden den forudgående skriftlige tilladelse fra den anden part, til andet formål end at overholde kontraktens forpligtelser. Jelber forbeholder sig retten til at offentliggøre en anonym kort beskrivelse af projektet på f.eks. Jelber’s digitale platforme og medier med angivelse af Projektets tema, branchen og Projektets varighed.

7. VARIGHED OG AFSLUTNING

7.1 Hvert projekt begynder med startdatoen “Projektaftalen”. Projektet fortsætter indtil den tidligere forekomst af en af følgende begivenheder:

den aftalte slutdato (inklusive enhver ændret slutdato, som kan tilpasses via e-mail med samtykke fra alle involverede parter dvs. den respektive Virksomheden, Specialisten og Jelber.

opsigelse fra Virksomheden skriftligt med angivelse af en grund og med en opsigelsesfrist på 7 dage. I dette tilfælde skal Virksomheden overtage eventuelle ikke-annullérbare rejse- og/eller afbestillings omkostninger som Specialisten har haft af udlæg.

derudover kan parterne blive enige om at opsige denne Aftale skriftligt i tilfælde af væsentlig pligtbrud fra den anden part med øjeblikkelig virkning. Dette inkluderer al opførsel, der kan have en negativ indflydelse på en parts omdømme, især:

en part overtræder kontrakt betingelserne eller fortsætter i en sådan overtrædelse
en part er retsforfulgt for eller dømt for en kriminel handling
specialisten opfylder ikke mindstekravene for professionel levering af tjenester

8. BETALING

8.1 Medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt i “Projektaftalen” afregner Jelber et fee på Specialistens timesats. Ved kontraktindgåelse er timesats fastlagt og aftalt med alle parter, herunder Specialisten, Jelber og Virksomheden.

8.2 Alle priser afregnes eksklusiv moms.

8.3 Jelber afregner betaling for sine Tjenester: dette gebyr omfatter Specialistens vederlag og eventuelle udgifter til Specialisten (i tilfælde af en daglig sats ekskl. Rejseomkostninger, der er specificeret i den relevante Projektaftale). Afregningen bestemmes ved at beregne antallet af dage, der leveres Specialistydelse, samt de aftalte daglige/timemæssige satser. Når Jelber har modtaget vederlaget fra Virksomheden, afregner Jelber, (hvis relevant og så vidt aftalt inklusive rejseudgifter), Specialisten i overensstemmelse med de betingelser, der er specificeret i det følgende afsnit.

8.4 Timeregistrering. Hvis der afregnes efter forbrugt tid, skal Specialisten dagligt notere tidsforbruget på en måde, der specificeres af Virksomheden eller Jelber, og sende den registrerede tid til både Virksomheden og Jelber. Minimum hver uge og senest 1 hverdag efter ugens ophør.

8.5 Såfremt Specialisten afholder ferie i et projektforløb, skal Specialisten meddele dette til Jelber og virksomheden. Dette skal gøres med rettidig omhu og senest 30 dage inden ferien afholdes.

8.6 Ved fastprisprojekter fakturerer Jelber 50% af projektsummen ved godkendelse af budgettet. Midt i projektet faktureres 25% af projektsummer. De resterende 25% faktureres ved afslutning af projektet. Ved projekter som er baseret på time/dags forbrug, faktureres forbruget hver 14. dag.

8.7 Hvis Virksomheden ikke gør indsigelse mod en faktura, inden for en periode på tre hverdage, betragtes dette som godkendt. Det fakturerede beløb skal betales senest 14 dage efter, medmindre andet er aftalt; Hvis betaling ikke foretages til tiden, har Jelber lov til at debitere 1% i rentesats pr. måned, fra hver påbegyndte måned, indtil betalingen er foretaget.

8.8 Jelber betaler kun Specialisten, når det tilsvarende fakturerede beløb er betalt af Virksomheden, hvor betaling af vederlag/aftalte gebyrer indgår. Såfremt betalingen fra Virksomheden er korrekt i henhold til Aftalen betaler Jelber, Specialisten, senest syv hverdage efter beløbet er modtaget fra Virksomheden.

9. LOYALITET

9.1 Når der har været en dialog mellem Jelber og Virksomheden og en Specialist er blevet udvalgt og/eller præsenteret til et specifikt Projekt for Virksomheden og/eller har løst en projekt, kan Specialisten og Virksomheden ikke, inden for en periode på 24 måneder efter sidste dialog, acceptere et tilbud om et projekt, fastansættelse, honorarer eller lign. direkte mellem hinanden uden at Jelber modtager en fee. “Dialog” betyder enhver kontakt initieret mellem Virksomheden og Specialisten vedrørende Specialistens udførelse af et eller flere Projekter for Virksomheden.

9.2 Hvis Specialisten og Virksomheden overtræder denne bestemmelse, uden at informere Jelber inden, er begge parter forpligtet til at betale Jelber en kontraktlig gebyr på det dobbelte af det sædvanlige samlede gebyr for det respektive Projekt. Jelber forbeholder sig retten til at kræve yderligere erstatningskrav. Virksomheden og Specialisten er forpligtet til at informere Jelber om alle potentielle samt indgåede aftaler mellem Specialisten og Virksomheden.

9.3 Dette gælder også for andre tjenester eller Specialist-ressourcer, som Virksomheden introduceres for eller informeres om af Specialisten. Dette kan være eksperter eller netværkspartnere, der samarbejder med Specialisten, samt ydelser, som Specialisten bringer ind i samarbejdet med det formål at tjene penge

9.4 Gebyret (plus eventuelt moms) skal betales til Jelber indenfor 28 dage efter starten af det nye Projekt. Hvis der er en fornyet brug af Specialisten i perioden ved omgåelse af Jelber, opkræves ovennævnte gebyrer igen.

9.5 I tilfælde af et brud på dette, forbeholder Jelber sig iøvrigt ret til at udelukke Specialisten og Virksomheden fra Tjenesterne, samt parallelt at forfølge deres økonomiske fordringer.

10. FASTANSÆTTELSE AF SPECIALIST

10.1 Ønsker Virksomheden at ansætte Specialisten, betales Jelber et fee svarende til 20% af Specialistens brutto årsløn. Dette inden for 28 dage efter begyndelsen af Specialistens faste ansættelse (plus moms, hvis relevant). I tilfælde af en variabel løn føjes mål bonussen for det første år til Specialistens bruttoårsløn i provisions kalkylen.

11. DATABESKYTTELSE

11.1 Ved din afgivelse af oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail adresse, referencer og cases er du indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Jelbers forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter sig af Jelbers services. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, der behandles fortroligt.

11.2 Jelber vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Jelbers forretningskoncept. Dine oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Du er dog indforstået med, at dine oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelses formål.

12. ANSVAR OG ERSTATNING

12.1 Jelber fraskriver sig ethvert ansvar og alle garantier – af enhver art – der ikke udtrykkeligt fremgår af disse Vilkår, herunder indforståede og stiltiende garantier vedrørende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, samt vedrørende at der ikke foreligger krænkelse af tredjemandsrettigheder.

12.2 Jelber fraskriver sig et ethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relateret til, i forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af Jelber og dets tjenester, selv hvis Jelber er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

12.4 Jelber er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor dig, hvis der foreligger force majeure hos Jelber eller dennes underleverandører, herunder i forbindelse med krig, mobilisering, uforudsigelige svigt, forsinket eller manglende leverancer, ildebrand, strejker, lockout, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, pandamier, edb-virus, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder, som ligger udenfor Jelbers kontrol, og som Jelber, ikke ved Aftalens indgåelse kunne have taget I betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

13. 1 Under samarbejdet får Virksomheden, betinget af betaling, uindskrænket ejendomsret til de ydelser og leverancer som leveres af Specialisten og Jelber.

13.2 Specialisten skal efter bedste evne gøre Virksomheden opmærksom på evt. tredjemands rettigheder, men det er Virksomhedens ansvar at sikre clearing og betaling af tredjemandsrettigheder til Ydelserne. Dette gælder også materiale, der kommer fra Virksomheden selv, eller fra andre af Virksomhedens samarbejdspartnere.

14. SKADESLØSHOLDELSE

14.1 Du indvilliger i, at skadesløsholde og friholde Jelber for ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med din brug af Jelbers services og Specialister.

15. GÆLDENDE LOV; VOLDGIFT

15.1 Denne Aftale er underlagt dansk lovgivning.

15.2 I tilfælde af uenighed mellem parterne om gennemførelsen af disse Vilkår og øvrige aftaler i kontrakten, forpligter parterne sig til at holde et forligsmøde med otte dages varsel, hvor parternes rådgivere, hvis nogen, vil deltage; Formålet med mødet er at åbne forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Hvis det ikke er muligt afvikles tvister eller uoverensstemmelser med Københavns voldgift.

15.3 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om fortolkningen og omfanget af denne Aftale skal afgøres ved dansk domstol i overensstemmelse med de almindelige danske lovregler.

16.ANDRE BESTEMMELSER

16.1 Disse betingelser, inklusive deres bilag, omfatter den komplette aftale mellem parterne og erstatter alle tidligere skriftlige og mundtlige mønstre samt aftaler mellem dem. Jelber forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser. Ved fortsat brug af Tjenesterne, accepterer Specialisten og Virksomheden sådanne ændringer. For så vidt en ændring er en væsentlig ændring, skal Jelber give rimelig forudgående varsel om ændringen.

16.2 Hvis en af ovenstående bestemmelser finder sig at være ugyldig, medfører dette ikke ugyldighed af de resterende bestemmelser. Snarere erstattes den ugyldige bestemmelse af en gyldig bestemmelse, der afspejler den ugyldige bestemmelses hensigt

Scroll til toppen